АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации


^ АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.)


Утепбергенова И.- магистрант (Алматы қ., Қазмемқызпу)


1940-1950 жылдары социалистік индустрияландыруға байланысты ғылыми зерттеулер ісінің аясы кенейіп, индустрияландыру тарихы бойынша негізгі еңбектер бұрынғы ойдан шығарыл АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииған негіздерден және шектеушіліктерден арыла бастайды. Мұрағат деректері мен статисткалық материалдар ғылыми айналымға еніп, кеңінен пайдаланылады.

Бұл кездің ғалымдары «КСРО-ны индустрияландыру» мен «республиканы индустрияландыру» деген екі АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации алшақ ағымды біріктіріп қарастырды. Бүкіл елге қатысты жағдай ешбір түсіндірмесіз жеке республикаға қатысты деп есептеледі. Бұрынғы барлық ұлттық аймақтарда ауыр индустрияны АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации жедел ірі жан-жақты дамыту мақсаты қойылғандығын көрсетеді.

С.Б.Бәйішев мақаласында Түрксіб теміржол тарихына да баса назар аударған. Түрксіб темір жолы Қазақстанны АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииң экономикалық жағдайына көп әсерін тигізді - дейді. Индустрияландырудың бірінші кезенінде Қазақстан Кеңес Одағының орталық аудандарының өнеркәсіптері үшін ірі шикізат базасы болды. 1928 жылдың соныңа дейін Қазақстанны АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииң 75 % аса ауылшаруашылық өнімдері Кеңес Одағының орталық аудандарының өндіріс мекемелерінде өндірілді –деп жазды, әрі қарай Қазақстандағы индустрияландыру халықтың мәдени дегейінің өсуіне, халықтың материалдық жағдайыны АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииң көтерілуіне үлкен әсерін тигізді – деп жазды. Создатель бірінші бесжылдықта өнеркәсіпке жіберілген 432,2 млн. сомның, 361,9 млн. сомы немесе 83,7 % ауыр өнеркәсібіне жіберілгенін көрсетті /1/

Сонымен қатар, ұлттық кадрлар мәселесіне үлкен назар аудар АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииғанын байқаймыз фактілерге сүйене отырып, 1929 жылы 1 қаңтарда қазақ жұмысшыларының жалпы саны 3,3 мыңы болса, 1933 жылы 1 қаңтарда 27,3 мыңы болған - деп, жұмысшы қаза АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииқтардың санының көбейгендігін көрсетеді. Өнеркәсіптің кейбір салаларында қазақ жұмысшылардың саны жоғары болғанын былай береді: мұнай өнеркәсібінде - 72,1%, тас көмір саласында - 43,4%, түрлі-түсті металлургияда - 41,4% /2/

Сонымен АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации создатель, Қазақстанда өнеркәсіптің дамуы, яғни индустрияландыру кеңестік әдіспен жүргізілді, оның ерекшелігі ауыр өндірсін дамыту - деп тұжырымдайды. Қазақстандағы ірі өнеркәсіптің дамуы, индустрияландыруды АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации кеңестік әдіспен жүргізудің негізінде болған - деп, создатель қайшы пікір айтады. Қазіргі кезенде біз осыдан зардап шегіп отырмыз. Өйткені ірі фабрика - зауыттардың барлығы Ресейдің орталық аудандарына орналастырылып, Қазақстан шикізат к АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииөзі болып келгені мәлім. Создатель социалистік индустрияландырудың тек табыстарын ғана көрсетіп, оның көлеңкелі тұстарын айтпаған.

Индустрияландыру мәселесіне С.А.Нейштадт та баса назар аудар АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииған. Оның 1957-жылы шыққан еңбегінде бұл мәселе бесжылдық кезеңдеріне байланысты қарастырылған.

Индустрияландырудың маңызды құбылыстарының бірі болып табылатын – экономикалық теңсіздікті жою 50-жылдардан бастап қолға алынады АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации. Осы жерде П.М.Алампиевтің еңбегін айрықша атау орынды. Создатель өндірісті социалистік жолмен реттеудегі шыңдықты айтып, ең бірінші рет кеңестік шығыс республикаларын индустрияландыру зябімін кезең-кезе АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииңге бөліп зерттеуді және республикалардағы негізгі өндірістік аудандардың сипаттамасын береді, индустри-яландыру мәселесін баяндай келе, оның жаңа бір нюансісі - өнеркәсіптің орналастыру тарихына баса назар АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации аударады. Шығыс республикаларының индустрияландырылуы, соның ішінде Қазақстанның индустрияландырылуы, социализмнің экономикалық базасының кеңеюі, социалистік өндіріс қатынастарының құрылуы, сонымен қатар, создатель «барлық елдер алдында индустрияландыру міндеттері бір мезгілде шешілмейді. ССР республика ал АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииғаш кезенінде өндіріс саласының бір түрлерін ғана дамыту керек», /4/ – деп ойын айтады. Создатель Қазаќстанда ауыр өнеркәсіптерінің дамуы туралы жан-жақты баяндайды. Еңбегінің алтыншы тарауын ұлттық кадрларды дайындау мәселесіне АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации арнаған. Ірі жұмысшылар ұжымы Ембі мұнай-өндірісі, Екібастұз, Қарсақпай, Риддер өндірістерінде қалыптасты – деп тұжырымдады. Одан әрі былай делінеді: «Қазақстандағы ең алғашқы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации жаңа құрылыстар – қазақ жұмысшы табының қалыптасу ошақтары болып саналды. Мәселен, Қарсақпай – комбинатында құрылыстың бірінші күннен бастап қазақтарды өндіріске тарту үшін арнайы оқу сабақтарын АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации жүргізді. 1928 ж. 1 қазанында комбинатта қазақтар – 40,2% құраса, 1929 ж. 1 қазанда – 48,1% құрады» /5/ деп жазды. Сонымен қатар, создатель, Қазақстандағы негізгі өндірістік аудандарға жалпы сипат береді.

Қазақстандағы өнеркәсіптеріні АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииң алғашқы ошақтарының тарихы мен құрылыстарына арналған Н.Киікбаевтың «Промышленность Казахстана в первой пятилетке» /6/ атты монографиясының ғылыми маңызы зор. Создатель алғаш рет Қазақ КСР-да бірінші бесжылдықта АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации өнеркәсіптің даму тарихын қарастырады. Мұрағат материалдары және басқа дерек көздері негізінде создатель 1928-1932 жылдар аралығындағы өндірістік индустрияның қалыптасуын терең зерттеген. Қазақстанда социалистік АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации өнеркәсіп жоқ жерден құрылған жоқ дей келе, былай дейді: «Кеңес өкіметі 1922 ж. қазан айында ағылшын капиталисі Урквартонмен алдын ала келісім-шартты бұзып, Риддерді қайта қоспақшы болды АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации. 1925 ж. ќаңтарда Қарсақпайды қайта қосу туралы шешім қабылданды. Сонымен, бірінші бесжылдықта «Алтай-полиметал», «Атбасцветмет», «Ембімұнай» трестері іске қосылғандығын айтады. Бұл зерттеудің құндылығы, автордың пікірінше, бірінші АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации бесжылдықта Қазақстанда өнеркәсіптік жұмысшы табы, яғни ұлттық кадрлар қалыптасты. Мәселен, «Қазақстандағы халық шаруашылығының салаларындағы жұмысшылар мен қызметшілер саны 1928 ж. 258,3 мыны адамнан, 1932 жылы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации 605 мыңы адамға дейін өсті, яғни, 2,4 есе. Қазақ жұмысшылары мен қызметкерлерінің үлес салмағы республиканың халық шаруашылығында 1927 ж 30%-дан 1932 ж. 42% дейін өсті» /7/. Ал инженерлік-техникалық мамандандырылған АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации жұмысшылар саны ірі өнеркәсіпте 1927 ж. 475-тен 1932 ж. 3111 дейін өсті. Сонымен, нженерлік-техникалық маманданған қазақтардың санының өсуі туралы, 1927 ж. 14-тен, 1933 ж 263 адамға дейін өсті – /8/ деп ұлттық кадрлардың қалыптасуы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации туралы айтады.

Республикада индустрияландыру мәселелерін, өнеркәсіп салаларының кейбір түрлері және транспорт дамуы Г.Ф. Дахшлейгер, Н.Н. Дауылбаев, А. Хавин, В.К. Савосько, Б.Н. Абишева еңбектерінде жан-жа АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииқты қарастырылған.

Н.Н.Дауылбаевтың «Карагандинский угольный бассейн» атты еңбегі. Создатель еңбегінің алтыншы тарауында арнайы кадрлар мәселесіне арналған. КСРО-ның үшінші көмір базасын құру үшін АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации жұмысшы табының кадрлары қалыптасты – дей келе, біріншіден, 1930 ж. 1 шілдеде Қарағанды ќұрылысында 897 адам жұмыс істеді, оның 520-қазақ (58%) /34,/9/ - деді создатель. Екіншіден, Қарағанды жұмысшы табының қатары көшпелі және жартылай АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации көшпелі адамдардан келген көшпелілерден өсті. 1931 ж. 3200 көшпелілер жұмысқа орналасса, 1932 ж. 2000 – қазақ көшпенділер орналасты деп жазды создатель.

1932 ж. бастап кадрлар даярлау мәселесі біршама жөнделді АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации – дей келе, курстық оқыту арқылы 3271 мамандандырылған қазақ жұмысшылары даярланғандығы туралы айтады. Қазақ жұмысшыларының сандық өсуі көп болғанымен, Қарағандыда жергіліктендіру (корензация) төмен де АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииңгейде жүргізілді. Мәселен, трест басқармасында қазақтардың үлес салмағы – 7% құрады, әкімшіл-техникалық ќұралы шахтылар мен тау-кеннің – 15-тен 23% дейін өскенін көрсетті.

Қазақстандағы социалистік индустрияландыруды АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииң жүргізілу барысы Б.Н. Абишеваның “О неких вопросах социалистической индустриализаций Казахстана (в годы первой и 2-ой пятилеток)” /9/ деген еңбегінде, В.К. Савоськоның “Русский Казахстан в третьей пятилетке (1938 июнь-1941)” /10/ - атты ғылыми ма АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииқаласында баяндалады. Авторлар маркстік-лениндік көзқарас тұрғысынан социалистік индустрияландыру жолдарын қарастырады.

Индустриялық дамудың тарихы мен жұмысшы табы туралы тереңдете зерттеген алғашқы еңбектердің к АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииөшбасшысы – А.Нүсіпбековтың монографиясы. Ол Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарынан бастап екінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі аралықта республика да индустрияландырудың барысында ж АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииұмысшы табының қалыптасуы мен дамуын ғылыми негізде жан-жақты зерттеген алғашқы еңбек.

Н.Г.Пан, оның «Соколовско-Сарбайский комбинат» /11/ атты еңбегінен осы мәселенің сарыны анық байқалады АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации. Создатель еңбегін Қазақстандағы ірі өндіріс мекемелерінің бірі – темір руда өнеркәсібі тарихына арнаған. Орталыќтан Соколов-Сарыбай – комбинаты мен Рудный құрылыстарына кезектен тыс берілген көмек туралы айтылады. Жо АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииғары әдеби тілде еңбекшілердің ерлігі туралы жан-жақты баяндалады. Осы жұмыста айтылғандай, комбинат директорынан бастап жұмыс-шыларға дейін, аянбай еңбек еткендігі көрсетілген.

Шығыс Қаза АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииқстан аймағында гидроэлектростанция құрылысының мәселелері көрінісі С.Б.Нұрмахамедов, Н.Г.Пан, Ю.И.Романовтардың «По плану В.И.Ленина» «История строительства энергетической базы Казахстанского АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации Алтая» /12/ еңбегінде көрініс тапты. Монографияда Кеңес өкіметінің Қазақстанда, Шығыс Қазақстан аймағында Лениннің ГОЭЛРО жоспарын іске асырудағы тарихи рөлін асыра көрсетуге тырысқан. Е АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииңбектен байқағанымыздай Рудный Алтай аймағында 20-шы жылдары аз қуатты Быструшинская және Верхне-Хармузовская гидроэлектростанциялары іске қосылғанын айтады.

Халық шаруашылығының әр түрлі салаларындағы жұмысшы табы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации жайлы А.Р.Ахметова, А.А.Байшин, А.С.Рахимовтардың «Славный путь рабочего класса Казахстана» атты монографиясында қарастырылады. Авторлар социалистік қоғамдағы құрылыстарының негізгі, атқарушы көші ретінде ж АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииұмысшы табының рөлін көрсетеді. 1929 ж. өнеркәсіп өндірістерімен теміржол транспортында жұмысшылардың саны – 26,5 мың адамға, 1930 ж. – 34,9 мың адамға, 1932 ж. – 70,9 мың адамѓа өсті. Тек, Қарағанды көмір АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации бассейнінде 1934 ж. – 6700 қазақ жұмысшылары жұмыс істеді /13/, - деп монографияда авторлар мұрағат материалдарын пайдалана отырып, жұмысшы табының өскендігін көрсетеді.

Жұмысшы мамандар тарихының тарихнамасында ерекше орынды М.Асылбековтың «Формирование и АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации развитие кадров железнодорожников азахстана (1917-1970 гг.)» атты еңбегі алады. Кеңес өкіметі жылдарындағы жұмысшы табының ірі отрядтарының бірі - теміржол жұмыс-шыларының тарихи қалыптасу кезеңдері баяндалады. «Формирование рабочего АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации класса жд транс-порта Казахстана в период строительства социализма» - атты екінші тарауда Түркісібтің құрылысы және ұлттық теміржолшылар кадрларының даярлығы туралы айтылған.

80-жылдардың соңына қарай Қазақстандағы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации жұмысшы табының тарихына байланысты іргелі 3 томдық еңбектің 2 томы жарық көрді. Бірінші томның төртінші тарауы Қазақстандағы социалистік индустрияландырудың ерекшеліктері, барысы туралы баяндайды /14/. Қазақстанда социалистік АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации индустрияландыруының ерекшеліктерін көрсете келе авторлар, егер РСФСР мен Украинада ірі өнеркәсіптер болса, Қазақстанда өнеркәсіп кустарлыќ мекемелер ретінде болғанын айтады. Қазаќстандағы жүргізілген құрылыстарға жалпы сипаттама АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации береді.

Индустрияландыру барысында бірінші және екінші бесжылдықта салынған құрылыстардың тек табысты жақтарын көрсетіп, осы екі бесжылдықта өндірістердің берген өнімін жоғарылатып көрсетеді. Ал социалистік индустрияландырудың барысындағы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации кемшіліктері туралы айтылмайды.

Сонымен, 40-жылдардың екінші жартысынан 80-ж. екінші жартысына дейінгі ауыр өнеркәсіп тарихына арналған еңбектерде социалистік индустрияландыру барысындағы Қазақстанда жүргізілген өндірістік құрылыстар туралы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации жан-жақты және терең қарастырылады. Өнеркәсіптің жеке салаларына, транспорт тарихына да арналған зерттеулер баршылық. Бірақ бұл зерттеулердің барлығы коммунистік идеологияның қыспағынан шыға алмағанды АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииқтан, социалистік индустрияландырудың барысындағы келеңсіз жайттар айтты.


ӘДЕБИЕТТЕР

1.Сәдуақасұлы С.Таңдамалы. 1-2 т. –Алматы, 2003.

2.Голощокин Ф.И. Казахстан на путях социалистического переустройства:(статьи и речи). - М.-Алма-Ата, 1931.

3.Голощокин Ф АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации.И. Пятилетка построения социализма. М.-Алма-Ата, 1932.

4.Исаев У.Д. Казахстан в полосе социалистического пришествия: Доклад на VIII-м Всеказакском съезде Советов. –Алма- Ата, 1931.

5.Рыскулов Т.Р. Открытию Турксиба // Революция и национальности АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации. – 1930. - №1.

6.Сарымулдаев К.С. Индустрия Казахстана и перспектива ее развития // Кызыл Казахстан.- 1962. -№1;1972. -№10-11.

7.Хавин А.Ф. Социалистическая индустриализация государственных республик и областей. –М.-Л.,1933.

8.Васютин В. Казахстан на путях индустриализация // Народное хозяйство АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации Казахстана.- 1934. -№11.

9.Коган Э.Индустриализация народных республик: Заслуги тяжеленной и легкой индустрии // Революция и национальности. – 1935. -№1.

10.Папуков Г. Роль социалистической индустриализации и ликвидации фактического неравенства народов // Революционный Восток. - 1935. -№5.

11.Саматов М.С, Лучков А.Т. о народах АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации народного хозяйства Казахстана//Народные хозяйства Казахстана.

12.Тимофеев Н, Брайнин С. Казахстанская краевая организация В.К.П(б) за социалистическую индустриализацию и советизацию аула // Большевик Казахстана. -1938.- №12.

13.Енукидзе Д.Е. Социалистическая индустриализация АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации Казахстана // Ученые записки Каз.Гос.Института им. С.М.Кирова.Т.7. - Экономика.1941. -Вып.3.

14.Островский З. Величавая магистраль (о делах и людях Турксиба). - Л. .1930.


ТҮЙІНДЕМЕ

Бұл мақалада Қазақстандағы 1927- 1937 жылдарда АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииғы индустрияландырудың жүзеге асырудың ерекшеліктері түп деректермен арнайы әдебиеттің негізінде зерттелген.


РЕЗЮМЕ

В статье на базе первоисточников и специальной литературы исследуется особенность проведения индустриализации в Казахстане в 1927-1937 годы.


^ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ «М АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииӘДЕНИ МҰРА» БАҒДАРЛАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ АЯСЫНДА АТҚАРЫЛЫП ЖАТҚАН ШАРАЛАР


Чакенова Б. –магистрант (Алматы қ., Қазмемқызпу)Әр түрлі ұлттар мен мемлекеттер арасындағы мәдени байланыстар мен АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации мәдени ынтымақтастығының дамуы қазіргі таңдағы қоғам дамуының маңызды белгісі болып табылады. Мәселен, әлемдік сауда әр түрлі елдерді экономика жағынан біріктірсе және АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации кәсіпкерлігінің дамуына жағдай жасаса, мәдени байланыстар халықтардың әлеуметтік және рухани дамуының қарқынды өсуіне, өзара түсінісушіліктерінің артуына жағдай жасайды.

Әрбір мемлекеттің өркениеттілігі е АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииң алдымен оның мәдени мұраға деген көзқарасымен анықталады. Мәдени мұраға ұқыпты қарау мен басқа мәдениеттің құнды элементтерін қабылдау - адамзат өркениеті дамуының сара жолы.Әрбір м АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииәдениет үшін өзін басқа мәдениет тұғырынан көру маңызды.

2004 жылы Қазақстан Республикасының "Мәдени мұра" Мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырыла бастады.

«Мәдени м АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииұра» бағдарламасы уақытпен үйлесіп, әлемдік өркениет арнасында келеді. Жеке алғанда Біріккен Ұлттар Ұйымы әлем мәдениеті мен XXІ ғасырда мәдени құндылықтары жөніндегі нұсқаулар қабылдады АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации. Біріккен Ұлттар Ұйымы құжаттарында түрлі халықтардың мәдени мұраларымен алмасуларына көңіл бөлінген. Мұның өзі жаңа әлемдік тәртіп құрудың маңызды элементі болып АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации табылады. Әлем мәдениеттері арасындағы алмасуды қолдап, жаңа тәуелсіз мемлекеттерге қол ұшын бере отырып Біріккен Ұлттар Ұйымы дүниеге алуан түрлі мәдени байлықты таратты.

Түбегейлі АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации өзгеріс кезеңдерінде қоғамды түсінісу мәселесі өзектенеді. Г.Гадмердің пікірінше, «аймақтар, ұлттар, одақтар, ұрпақтар арасындағы өзара түсіністік талпынысы сәтсіздікке ұшырағанда бұл АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации мәселе айқындала түседің. Қазіргі қарбалас кезеңінде өзіндік ұлт шеңберінде шектелмей, белгілі бір халықтың архаикалық түсінігін ғана сақтап қоймай, оның мәдениетінің қарым-қатынастық мүмкіндігін ашуды АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации қарастырады /1/.

«Мәдени мұра» атты мемлекеттік бағдарлама Қазақстанның белсенді түрде рухани және мәдени дамуының мүддесінде тарихи-мәдени сабақтастықтың жүзеге асуына АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации бағытталған. Оның жүзеге асуы қоғамның әрі қарай дамуына өзінің әсерін тигізеді, бұл осы үрдіске дүниежүзілік қауымдастыққа лайықты енудің негізі ретінде шынайы білімнің, өзара т АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииүсінушіліктің, нығайып жатқан ұлттық және мемлекеттік сана-сезім сапасын артырмақ.

Үкіметтің Қорытынды құжатында келесідей ұсыныстар берілген: 2005 жылдың 18 ақпанының Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына Үндеуіне АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации негізделе отырып, тұжырымдаманы, мәдениетті мемлекеттік қолдау бағдарламасын өңдеу, 2001 - 2010 жылдары тілдердің дамуы және қолданылуы мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бойынша шаралар қолдану қарастырылады. Сондай-ақ 2006- 2008 жылдары м АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииәдениет дамуының салалық бағдарламасын бекіту, 2004-2006 жылдары мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасын орындалуы бойынша шаралар қолдану ұсынылады.

Кеңес Одағының және оның идеологиясының құлдырауы, тәуелсіздікке қол жеткізуіміз, жа АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииңа мемлекеттіктің қалыптасуы бір жағынан - абыржу, бостық, өнегелі нысананың жоғалту сезіміне алып келсе, екінші жағынан - шынайы ұлттық мәдени құндылықтардың қайта жандануына алып келді. Сол уақыттың тұрақсыз АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации экономикалық жағдайы, жүргізілген әлеуметтік, экномикалық және саяси реформалар мәдениеттің күйіне кері әсерін тигізді. Мәдениет әлеуметтік жүйенің басқа салалары сияқты тәуелсіздіктің бірінші жылдары АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации қиын сындардан өтті. Мәдениеттің кино шығару, кітап шығару сияқты индустриялары түрлері тоқырау жылдарын бастан өткізді. Мәдениет институттарының әлсіреуі, болып жатқан үрдістерді жеткіліксіз т АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииүсіну - міне сол кезеңнің ерекшелігі. Осылай, Қазақстан мәдениеттің барлық салаларының модернизациясына бағытталған іс-әрекеттердің белсенді түрде дамуына талап ететін мәдениет жүйесін қалыптастыру мен ны АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииғайтудың қағидаларындағы жаңа жолын таңдады. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жариялаған Жарлығымен 2000 жыл - Мәдениетті қолдау жылы болды. Барлық деңгейде жүзеге АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации асырылған қаржы-экономикалық және әлеуметтік шаралардың нәтижесінде кері бағыттарды тоқтатып қана қоймай, алға жылжу үшін фундамент қалыптастырылды.

Өркениетті мемлекеттермен жақындасу, Қазақстанның дүниежүзілік мәдени АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации қауымдастыққа кіруінің нәтижесінде біздің мәдениетіміздің алдында жаңа бағыттары пайда болды. Бұл тенденциялар халықтың шынайы мәдени мұқтаждығын оқу қажеттілігі, қо АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииғамдағы шығармашылық еңбек адамдарының лайықты орнын анықтау, өсіп келе жатқан ұрпақты және жастарды тәрбиелеуге, олардың рухани қажеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған ұлттық мәдени ж АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииүйенің қалыптасуына әкелді.

Мәдениет – екі мемлекет адамдарын, әр түрлі өркениеттердің адамдарын, тіпті антагонистік ойлары мен көзқарастарында айырмашылығы бар адамдарды біріктіре алады. Қазіргі заманның өнері АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации - бұл көптеген діндер мен мәдениеттердің көпғасырлы дәстүрлері бірлесіп әрекет ететін тартылыс күші болып табылады.

Халықаралық деңгейде жасалып жатқан іс-шаралар Қазақстан мен Қытай АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации халқының арасындағы гуманитарлық ынтымақтастықтың кең көлемде дами түсуіне түрткі болғандай. Өмірдің мәнін түсініп, еркіндіктің, қауіпсіздіктің, бейбіт ынтымақтастықты АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииң және екі ел арасындағы, екі елдің азаматтары арасындағы достықты күшейту үшін Қазақстан мен Қытай ел басшылары мемлекетаралық қатынастағы бір-біріне деген сенімділікке жағдай жасаудағы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации барлық шараларды қолдауға тырысты. Сондықтан да жаңа қатынасты орнату барысында екі ел арасындағы көпір іспеттес болған мәдени-білім беру, ақпарат алмасу және ғылыми АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации-техникалық зерттеу саласының маңыздылығы аса зор болды. Сол себепті де екі ел арасындағы гуманитарлық ынтымақтастықтың даму үрдісіне арналған осы зерттеу жұмысы негізінен осы аталмыш сала АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииға сараптама жасап, талдауды қарастырады.

Қытай-Қазақстан мәдени ынтымақтастығын асыру жолына Қазақстан Республикасы әрдайым өз үлесін қосып отырады. Қытай мен Қазақстан арасындағы мәдени АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации ынтымақтастықтың жемісті нәтижелерінің бірі ретінде қазақстандық телеарналарда көрсетіле бастаған қытайлық көркем, документалдық фильмдерін және Қытай Халық Республикасының қазіргі кездегі өмірі, экономикасы, мәденьки мұралары АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации туралы және табиғаты мен жан-жануарлар әлемін суреттейтін фильмдерін мысалға келтіруге болады. Қытайлық көркем фильмдердің басым көпшілігі ХІV-ХV ғасырдағы Қытай әдебиетінің шығармашылық туындылары бойынша АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации түсірілген. К.Хафизованың айтуы бойынша, бұл фильмдердің біздің ұлы көршіміз Қытай туралы және ондағы халқының ерекшеліктермен танысудағы беретін пайдасы өте зор /2/. Соңғы кезде спутниктік АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации антеналар арқылы тасымалданатын қытайлық «ССТУ» бағдарламасы да іске қосылып, Қытай туралы көп мағлұмат алуға және қытай тілін оқып үйренуге берер пайдасы баршылық.

2004 жылы мемлекет АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации басшысының ұсынысы бойынша 2004-2006 жылдары қарастырылатын «Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы өңделіп, бекітілді. Бағдарламаны жүзеге асуының негізгі бағыттары төмендегідей:

1) ұлттық тарихтың ірі тарихи - мәдени, археологиялық және архитектуралы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииқ ескерткіштерін қалпына келтіру;

2) қазақ халқының мәдени мұрасының толық оқу жүйесін қалыптастыру;

3) ұлттық және дүниежүзілік ғылыми ойдың, мәдениеттің және әдебиеттің басылымдарын өңдеу;

Ал АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииғашқы рет «Мәдени мұра» атты жалпы ұлттық бағдарлама аясында Қазақстан және бірқатар шекаралас мемлекеттер жерінде Қазақстанның мәдени-тарихи мұрасын АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации жинақтау, зерттеу, сақтау, көбейту және үгіттеудің барлық бағыттары бойынша мемлекеттік тілде гуманитарлық білім берудің толыққанды қорын құру бойынша кең көлемді теңдесі жоқ шаралар өткізіліп жатыр. Ежелгі ж АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииәне ортағасырлык дәуірдің бірегей материалдары алынып, зерттелініп жатыр, қазақ халқының көптеген оқиғаларының сырын ашатын бұрын бейтаныс болып келген жазба дереккөздері шетел м АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииұрағаттары мен қорларынан алынып, ғылыми айналымға енгізілуде.

«Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы аясында «Шығыстану» секциясы Ресей Федерациясы, Қытай Халық Республикасы, Монғолия, Түркия мен Қырғызстан АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации Республикасына археографиялық экспедициялар мен ғылыми іссапарлар жүргізілді /3/

Бұл кезеңде Францияның, Германияның, Түркияның, Қытайдың, Ұлыбританияның, Ресейдің, Өзбекстанның және өзге де елдердің кітап қорларына, мұрағаттарына, кітапханаларына АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации, ғылыми орталықтарына 30-дан астам шетелдік археографиялық, мәдениеттанушылық экспедициялар мен іссапарлар жүргізілді. Олардың нәтижелері қазақ халқының тарихы, философиясы, кұқығы, мәдениеттануы, әдебиеті, өнері, халық ауыз әдебиеті мұралары бойынша АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации энциклопедиялық еңбектер мен көптомдық академиялық еңбектерді басылымға дайындап, жариялау саласындағы ғылыми жаңалықтар мен ірі жетістіктер болып табылады.

Елдің егемендігін қалыптастырып, дамыту үшін АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации маңызды әрі өзекті болып табылатын ғылыми нәтижелер Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасы арқылы да алынды. Нақтырақ айтсақ, Ұлттық кітапханаға «Ежелгі Қытай дереккөздеріндегі қазақтар туралы материалдардың» 2 томы, Ресей АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации мемлекетті кітапханасынан, Еуропа елдеріндегі кітапханалардан сирек кітаптардың көшірмелері, 478 атауды қамтыған бірегей «Қазақ кітабының библиографиясың әкелінді.

Осындай зерттеулердің нәтижесінде, мамандардың айтуы бойынша ұзақ уақыт бойы Қы­тайды АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииң тарихи мұрағаттарында сақталған қазақ халқына қатысы бар өте дескать тарихи мәлі­меттер мен деректер бізге беймәлім болған еді. Бұл орайда, әсіресе соңғы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации жылдары еліміздің та­рихшылары және ғылыми-зерттеу инсти­туттары Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауда­нының Қоғамдық ғылымдар академиясының қызметкерлерімен, жергілікті қазақ зиялылар­мен бірлесіп жұмыс жасай бастағаны бізді қуантады. Әсіресе АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации, академия профессоры Жақып Мырзақан бастаған ғылыми топтың “Чжуңго жылнамаларындағы қазаққа қатысты деректер” атты бес томдық еңбектің алғашқы екі кітабын шығаруы қаза АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииқстандықтардың зор ынтасын тудырды. Бұл еңбек екі мемлекет арасындағы көне тарихты зерттеу саласын жаңа деректермен байытып, оқиғаларға тың сәуле т АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииүсірді.

“Мәдени мұра” мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде бірқатар қазақстандық ғылыми-зерттеу инс­титуттары қытайлық тараппен бірлесіп жұмыс істеп келеді. Оның ішінде Қазақстанның Шығыстану университеты АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации және Қытайдың бірінші тарихи мұрағаты арасындағы тығыз байланыстар өз жемісін беруде. 2005 жылы қол қойылған келісім-шартқа сәйкес, мұрағат “Цин дәуіріндегі қазақ-қытай қарым АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации-қатынастарына байланысты мұрағат құжаттар жинағы” кітабының екінші томын басып шығарған. Қазіргі таңда Қазақстан Респуб­ликасының Ұлттық кітапханасы және Шанхай кітапханасы арасында “мәдениет АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации үйлерін” өз­ара ашу көзделуде. Сонымен қатар екі ел ара­сындағы мәдени-гуманитарлық байланыс­тарды дамыту мақсатында үкімет деңгейіндегі тең дәрежелі мәдениет орталықтарын АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации өзара құруды ұсынылып отыр. Келешекте Үрімші немесе Құлжа қалаларында Қазақстанның мәдениет орталықтарының құрылуы екі ел арасында өзара мәдени қарым-қатынастарды одан әрі тереңдей түсетіні сөзсіз.

Б АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииұл "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасының мақсаты - рухани және білім беру салаларының дамуы, елдің мәдени мұрасын нәтижелі пайдалану және сақталуын қамтамасыз ету.

«Мәдени м АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииұра» бағдарламасы халық тарихы, мәдениетті дамыту мәселелеріне мемлекеттің басты назар бөлетіндігінің тағы бір айғағы болып табылады. Ол еліміздің егемендігін, қазіргі қазақстанды АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииқ қоғамның рухани бірлігін нығайтуға бағытталған.

Мәдени және өркениеттілік өзінділік мәселесі адамзатқа қазіргі тарихтың сыны болып табылатын жаһанданумен байланысты. Жалпы қазақстандық мәдениет АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации үлгісі тек өзіміздің мемлекет шеңберінде шектеліп қалмай, ашық бағытта басқа мәдениеттер ағыны мен диалог негзінде дамуы керек. Бұл аукымды үрдісте әлемдік мәдениеттер шеңберінде – қытай мәдениеті АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации мен қазақ мәдениеті де жалпыадамзаттық өркениеттің дамуына елеулі үлес қосуға белсенді атсалысуы тиіс.

Көпғасырлық қазақ-қытай мәдени рухани байланыстары қазақ пен қытай халықтарының мәңгілік досты АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииғының маңызды причины ретінде дамып, нығая түсуі екі ел арасындағы саяси ынтымақтастықтың кепілі болмақ.


ӘДЕБИЕТТЕР


1) И.Тасмағамбетовтың Парламет депутаттарының алдында сөйлеген сөзінен АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации. http: // www.nlrk.kz

2) ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында атты халыққа жолдауы. 18 ақпан. 2005 ж. Астана //Егемен Қазақстан. - 2005. – 19 ақпан.

3) Әбусейітов АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации М., Базылхан Н., Еженхан Б., Сұңғатай С., Нұрманова А., Шымшихан Е., Торланбаева К. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы бойынша жүргізілген археологиялық экспедициялар жайлы есептер// «Shygys» № 1 (2005). – С. 289-238.


ТҮЙІНДЕМЕ


Б АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииұл мақалада Қазақстан Республикасындағы «Мәдени мұра» бағдарламасы және оның аясында атқарылып жатқан шаралар туралы қарастырылған.


РЕЗЮМЕ


В данной статье рассматривается государственная программка «Культурное АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации наследие» и мероприятия проводимые в этом направлении в Республике Казахстан.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институті

Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к ., доцент

Қалыш Аманжол Боранбайұлын

55 –жылдық мерей тойымен құттықтаймыз АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации!


Қалыш Аманжол Боранбайұлы 1954 ж. 30 наурызда Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандығаш қаласында жұмысшы отбасында дүниеге келген. 1972 ж. Ресей Федерациясы, Орынбор облысы, Орск қаласында орта мектепті бітірген АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации. 1972-1977ж. С.М.Киров атындағы ҚазМУ-ң тарих факультетінде оқыды. Студент кезінде-ақ А. Құнанбаев, В.И. Ленин атындағы стипендиялардың иегері, ҚазМУ қалашығын салуда жалпы университеттік СҚО АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации штабының комиссары қызметін атқарғаны үшін 4 курста «Құрмет белгіс» орденімен марапатталды. «07.00.07 – этнология, этнография және антропология» мамандығы бойынша тарих ғылымының кандидаты атағын алды.(1989, Москва қ.)

Аманжол еңбек жолын 1977-1978ж – университеттің СҒЗЖ АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации кеңесі төрағасы болып бастады, 1978-1981ж. ҚазССР ҒА Тарих, археология және этнография институтының аспирантурасында оқыды.1981-1983 аталған институтта кіші ғылыми, аға ғылыми қызметкер болды.1983-1992 ж. әл-Фараби АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации атын. ҚазҰУ доценті, факультет деканының орынбасары (1993-1994 ж.) және ғылыми жұмыстар (2000-2001ж.) жөніндегі орынбасары, ал 1992-2007ж. тарих факультетінің «археология және этнология» кафедрасының докторанты, кафедра меңгерушісі қызметтерін ат АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииқарды. 2007 жылдан бүгінгі күнге дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институті «Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі .

Ғылым саласында қазақтар мен көп ұлтты Қазақстанның өзге де АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации этностарының этникалық, этномәдени, этнодемографиялық үрдістері, отбасы-некелік қатынастары, рухани және заттай мәдениеті мәселелерімен айалысып жүр. Оның жетекшілігімен 6 кандидаттық диссертация қорғалып, 2 кандидаттық диссертация қорғауға дайындалуда.150 жуық ғылыми АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации мақалалар мен 5 кітаптың создатели. ҚазССР ҒА Тарих, археология және этнология институтының, этнография бөлімінің «Қазіргі кездегі Жетісу жерінің ауыл халқының мәдениеті мен тұрмысындағы дәстүрлі АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации және жаңа өзгерістер» Алматы қаласы тұрғындары: қазіргі этномәдени үрдістер», «Маңғыстау облысы этномәдени үрдістер». Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ тарих факультетінің археология және АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации этнология орталығының «Қазіргі кездегі Түркістан қаласындағы этнологиялық және этномәдени үрдістер» атты жоспарын және жоспардан тыс тақырыптардағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілік етті. 1989-1999 жылдары Алматы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации, Жамбыл, Маңғыстау, Павлодар, Қостанай және Оңтүстік Қазақстан облыстарында жүргізілген этнологиялық экспедициялардың жетекшілігі қызметін атқарды. А.Қалыш 150 жуық ғылыми мақалалар мен 5 кітаптың создатели АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации.

А.Қалыш ҚР ҰҒА Шығыстану университеты және АҚШ Вискон институті (1998-2000ж.) ғалымдарымен бірге «Орталық Азия және Қазақстан республикасындағы мал шаруашылығы» атты халықаралық ғылыми жобаға қатысушы АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации; ҚР ғылым және білім министірлігінің «Қазіргі кездегі Қазақстандағы этномәдени үрдістер 2000-2001» атты ғылыми гранттың иегері. Этнологиялық зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша бүкіл одақтық ғылыми сессиясыны АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализацииң, «Қазақстан-Иран» халықаралық ғылыми конференциясының, халықаралық Бекмаханов оқуларының жауапты хатшысы қызметін атқарды. Ғалымның ерең еңбегі ұлтымыздың жарқын болашағын алдағы уақытта да көркейте АУЫР ӨНЕРКӘСІП ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ(1940-1980 ЖЖ.) - Проблемы повышения качества образования в условиях глобализации берсін!


Таймагамбетов Ж.К.- т.ғ.д.доктор (Алматы қ., әл-Фараби атын.ҚазҰУ)avarii-na-truboprovodah-obektov-ekonomiki.html
avarii-s-vibrosom-radioaktivnih-veshestv-i-ih-posledstviya.html
avarijnaya-situaciya-razbilsya-gradusnik.html